PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2021 PLUS

            Realizacja dystrybucji artykułów żywnościowych w Podprogramie 2021 PLUS przedstawia się następująco:

- przekazaliśmy ogółem osobom najbardziej potrzebującym 423.560 kg żywności;

- wydaliśmy 54.829 paczek żywnościowych;

- z pomocy skorzystało 17.119 osób, w tym 9.821 kobiet i 7.298 mężczyzn;

- wiek osób objętych pomocą:

* 15 lat lub poniżej – 4.997 osób

*65 lat lub powyżej – 3.264 osób

* pozostałe osoby – 8.858 osób

- grupy odbiorców to:

* bezdomni – 21 osób

* niepełnosprawni – 445 osób

* migranci – 1.565 osób

* osoby z pozostałych grup – 15.088 osób

            W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

- 4 warsztaty ekonomiczne w których uczestniczyło 63 osoby

- 37 warsztatów kulinarnych w których uczestniczyło 492 osoby

- 29 zajęć w ramach programu dotyczącego przeciwdziałania marnotrawienia żywności w których uczestniczyło 464 osoby.

- 17 warsztatów dietetycznych w których uczestniczyły 272 osoby,

- 3 inne działania indywidualne lub zbiorowe mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących w których uczestniczyło 14 osób

Łącznie przeprowadziliśmy 90 działań towarzyszących w których uczestniczyło 1.305 osób, w tym 1.176 kobiet i 129 mężczyzn.

Wiek uczestników warsztatów:

- 15 lat i poniżej – 34 osoby

- 65 lat i powyżej – 411 osób

- pozostałe osoby – 860 osób

Grupy odbiorców:

- bezdomni – 0 osób

- niepełnosprawni – 122 osoby

- migranci – 62 osoby

- osoby z pozostałych grup – 1.121.

 

PODPROGRAM 2021 PLUS

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom naszego regionu pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2023 – wrzesień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazywanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: maj 2023 – wrzesień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Zarząd Okręgowy PKPS w Sieradzu do Organizacji Partnerskich Lokalnej [OPL] na terenie powiatów: Sieradzkiego, Poddębickiego, Wieruszowskiego, Wieluńskiego, Pajęczańskiego i Radomszczańskiego, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Pomoc trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do:

1.823,6 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

1.410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

SPOSÓB KWALIFIKACJI:

OPS – wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazuje OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

OPL – mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do Wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazane do OPL;

OPL – mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [zał. nr 6 do Wytycznych].

WYKAZ OPL Z DANYMI TELEADRESOWYMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z OPR SIERADZ:

Lp.

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon/Fax

1

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

tel/fax. 43 841 90 02

2

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 ul. Rynek 1

tel. 62 781 50 53

3

GOPS BRZEŻNIO

98-275 ul. Wspólna 44

tel. 43 820 32 11

fax. 43 820 36 71

4

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

tel/fax. 43 820 03 92

5

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

tel. 43 841 62 97

fax. 43 841 62 81

6

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

tel/fax. 62 784 31 12

fax. 62 784 64 70

7

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

tel. 43 678 01 23 wew. 14

fax. 43 678 01 83

8

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 ul. Wolności 8

tel. 44 681 14 27 wew. 3

9

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

tel. 43 841 36 56

fax. 43 843 74 40

10

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

tel. 62 783 86 00

fax. 62 783 86 01

11

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. Ar. Krajowej 30

tel. 44 684 24 85,

44 685 02 45 wew. 219

12

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

tel. 44 681 76 16

13

GOPS KIEŁCZYGŁÓW

98-358 ul. Tysiąclecia 25

tel. 43 842 50 22

14

GOPS KLESZCZÓW

97-410 ul. Osiedlowa 2

tel. 44 731 36 34

15

GOPS KLONOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

tel/fax. 43 820 84 93 wew. 17,18,19

16

GOPS WARTKOWICE

99-220 Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1

tel43 678 58 27

17

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

tel. 44 680 13 82

18

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

tel/fax. 43 871 41 31

19

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

tel. 44 684 08 28, 684 08 20

20

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

tel/fax. 62 784 70 23

21

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

tel. 43 886 32 66

22

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

tel. 34 311 96 70 wew. 218

fax. 34 346 11 20

23

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

tel/fax. 43 842 34 20

24

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

tel/fax. 43 841 50 93

25

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

tel. 34 311 10 13

fax. 34 311 21 35

26

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

tel. 43 678 17 49

27

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

tel/fax. 43 678 47 88

28

GOPS SIEMKOWICE

98-354 ul. Plac Wolności 1

Tel. 43 841 72 85

29

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

tel. 43 886 45 20

30

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Marsz.Józefa Piłsudskiego 3

tel. 62 784 61 90

31

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska  14

tel. 34 311 07 78 wew. 216,227

32

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

tel. 44 684 60 56 wew. 102

33

MOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

tel/fax. 43 829 40 29

34

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

tel. 62 784 15 54

fax. 62 784 11 99

35

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

tel. 43 886 61 11

36

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

tel. 43 828 66 16(17-sala)

37

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

NIP 828 13 56 281

tel. 43 678 66 74

38

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

tel. 43 823 24 20

39

ZO.PKPS SIERADZ obsługuje Miasto Sieradz i Gmina Sieradz

98-200 Sieradz, Lokajskiego 1

tel. 43 678 58 27

 
 

Mieszkańcy miasta Sieradza i gminy miejskiej Sieradz obsługiwani są przez OPR Sieradz.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 PLUS jest większa niż do danej OPR/OPL  będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości. W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych. W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe), można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań artykułów spożywczych.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2021 PLUS:


Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Powidła śliwkowe

1

0,3

0,30 kg

   2.

Makaron jajeczny  świderki

4

0,5

2,00 kg

   3.

Mleko UHT

3

1,0

3,00 l

   4.

Szynka wieprzowa mielona

3

0,3

0,90 kg

   5.

Cukier biały

2

1,0

2,00 kg

   6.

Olej rzepakowy

2

1,0

2,00 kg

 

Suma

15 opakowań

 

10,20 kg/l

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

OPR Sieradz realizuje dystrybucję art. spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, realizuje działania towarzyszące dla osób korzystających z terenu miasta i gminy Sieradz, a także jest realizatorem tych działań w OPL-ach. Działania towarzyszące mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

- działania kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych

- działania dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania

- programy edukacji ekonomicznej, nauka, tworzenie, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenie gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych

- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnianie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców. Działania towarzyszące, które będą realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 

 

W sprawach spornych lub nieuregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z ZO. PKPS w Sieradzu – Tel. 43 822 58 49 lub RN PKPS Warszawa Tel. 622 64 36 p. Michał Jakonowicz

Copyright Nazwa.pl